<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">تصمیم گرفته‌ام در اولین روز هر ماه غزلی را در وبلاگم بگذارم؛ اگر بود، نوسروده و اگر نه غزلی از گذشته. این غزل اگر چه از نظر تاریخ سرودن تازه نیست، امّا از نظر وزن و شیوهٔ بیان تازگی‌هایی دارد که شاید ارزش یکبار خواندن را داشته باشد<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">آمـــــد به رویارویی امــــــواج با یک نیــــزهٔ کوچک<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">می‌خواست از دریـــا بگیرد باج، با یک نیزهٔ کوچک<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">چون شاهکــــــــان عرصـــهٔ افسانه‌های دور در ذهنش<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">تصویری از یک تخت، با یک تاج، با یک نیزهٔ کوچک<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">آیینه‌ها را می‌کشد در بند خود با یک نگاه خــــــــــــرد<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">خورشیـــــــــــدها را می‌کند تاراج، با یک نیزهٔ کوچک<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">یا با فـــلاخن قلّــــــه‌‌های دورتر را می پــــــراند سنگ<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">یا آســــــــمان را می‌کند آماج با یـــــک نـــیزهٔ کوچک<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>000</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">تصــــــــویر ما، تصویر رویاهای ما شاید همین باشد</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">یک عمر می‌جنـــــــگیم با امواج، با یک نیزهٔ کوچک<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p />
پنجشنبه ۱ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۲۳