لبخند فرتوتم جوان می‌شد اگر می‌خواست

دستان سردم مهربان می‌شد اگر می‌خواست

 

این بوته‌زار خشک پاییزی به اعجازش

یک روز باغ ارغوان می‌شد اگر می‌خواست

 

این آسمان تیره، این تا بی‌نهایت ابر

طوفانی از رنگین کمان می‌شد اگر می‌خواست

 

از آبشارانی که می‌دانی و می‌دانم

طبع غزلسازم روان می‌شد اگر می‌خواست

 

آن بی شکست آن فاتح نستوه بی‌آرام

این جنگجوی پیر آن می‌شد اگر می‌خواست

 

***

اما نمی‌خواهد دگر بیهوده می‌گویی

دل اینچنین یا آنچنان می‌شد اگر می‌خواست

يكشنبه ۱ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۱:۲۳