آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۵۱٫۶۲۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۴۷
بازدید از این یادداشت : ۱٫۷۰۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "></span></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "></span></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "></span></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">به اقتفا و اقتدای بر استاد محمد آصف فکرت و ترانک ایشان، غزلکی تقدیم می شود:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "></span></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">دو جرعه از غــــزل تازه‌ام بزن خوب است</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">بنوش جـــام غزل را، شــراب مکتـوب است<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p><font size="5"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">دو قطـــره غم، کمی اندوه در غزل بـد نیست<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">غمـــی که چاشنی چشــــم‌های مرطـوب است<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p><font size="5"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">نه رنــج می‌دهــدت نـــــــه خمــــار بی‌درمان<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">بخوان و باز بخوان، این شراب مرغوب است<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p><font size="5"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">غزل نه نان، نه شراب است تــــرجمان دل است<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><font size="5">اگرچه<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زخمی و محزون، اگرچه مصلوب اسـت<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p>
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۵:۲۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

علی طباطبائی یزدی
۱۰ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۴۴
جناب آصف فکرت، در یادداشت خود تواضع فرمودند وگرنه ترانک را که خود فی نفسه دلالت بر تصغیر ندارد و صورتی است از ترانه ـ شاید چنان که در خانک و آینک و... گویا از پارسی میانه به فارسی دری به صورت خانه و آینه به میراث رسیده است ـ و این ظرافت طبع استاد فکرت بوده است که با «لندی» و دلالت آن بر کوتاهی، «ترانک» را که صورت و فرم تصغیر ترانه را دارد استفاده کرده اند. و غزلک جایی برای اقتفای ترانک ندارد.
آصف
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۳۷
دوست دانشمند گرامی جناب دکتر منفرد، احترامات مرا خواهید پذیرفت. به خاطر دیر رسیدن پوزش می خواهم.
از غزل دلنشین شما محظوظ شدم و از عنایتتان متشکرم. در مورد ترانک باید عرض کنم که این واژه را برای "لندَی" که یک "نوع" یا ژانر ادبی زبان پشتو و به معنای "کوتاه" است، هنگام گزیینش و ترجمۀ کتابی به همین نام " لندی - ترانکهای مردمی پشتو" که به همت نشر هشتم در مشهد چاپ شد، برگزیدم و بعید نیست که پیش از آن نیز کاربرد داشته بوده باشد. اما اکنون دوستان بسیار این واژه را به کار می برند و بنده نیز از آن استفاده می نماید. شاد و موفق باشید و طبع خوشتان همچنین و همیشه خوش باد. با احترام مجدد