آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۵۰٫۵۱۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۴۷
بازدید از این یادداشت : ۲٫۰۵۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">   </span>در سال‌های دانشجویی در مشهد، گاهی روزهای جمعه به انجمن ادبی فرّخ می‌رفتم و شعری<span style="mso-spacerun: yes">  </span>می‌شنیدم و گاهی شعری نیز می‌خواندم. مرد خوش ذوقی در این نشست‌ها بود که هر وقت یکی از حاضران شعر یخ و بی نمکی می‌خواند، به خواهش و اصرار، شعر را از شاعرش می‌گرفت؛ با این عنوان که من درصددم تذکره‌ای فراهم آورم و حیف است نام و شعر شما زینت بخش آن تذکره نباشد! گاهی نیز طوری که نزدیکانش می‌شنیدند می‌گفت: این شعر به درد تذکرهٔ من می‌خورد. یک روز دل به دریا زدم و از او پرسیدم، واقعا‍‍ً این شعرهای ضعیف سخیف را برای تذکرهٔ ادبی جمع می‌کنید یا قصد مزاح دارید؟ او هم گفت که به‌راستی می‌خواهد تذکره‌ای از شعر ناشاعران فراهم آورد و شعر های ضعیف،‌ بی‌ نمک و خنک شاعران دروغین را در آن تذکره گرد آورد. البته این سؤالات همیشه در ذهن و دل من باقی ماند که چنین تذکره‌ای به چه کار می‌آید و آیا خوانندگانی هم خواهد داشت یا نه؟</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">   </span>بعد ها در برخی فهارس نسخ خطی نام و نشانی یافتم از تذکره‌ای که با همان انگیزه فراهم آمده بود. تذکره‌نویسی در زبان فارسی با انگیزه‌های مختلف صورت می‌گرفته است. بعضی تذکره‌نویسان واقعاً می‌خواسته‌اند شعر بزرگان و معاصران خوش ذوق خویش را برای دور ماندن از دستبرد حوادث روزگاران، در مجموعه‌ای گردآورند؛ بیشتر اوقات هم شاعری درجه چندم برای اینکه شعرش در هیچ جایی ثبت نمی‌شده و خواننده‌یی نمی‌یافته، تذکره‌ای تدارک می‌دیده و صفحات متعددی از آن را به ذکر شرح حال و اشعار خود اختصاص می‌داده و از این رهگذر کام دل برمی‌آورده است(صد البته در دوران رواج وبلاگ نویسی این انگیزه دیگر معنای خود را از دست داده است). گاهی هم کسی برای حمایت از یک زبان، تذکرهٔ سرایندگان آن زبان را گرد می‌آورده و چون امیر نظام‌الدین علیشیر نوایی<i> تذکرهٔ مجالس‌النفائس(تذکرهٔ ترکی سرایان)</i> را فراهم می‌آورده‌است. برخی هم برای ماندگار کردن نام شاعران یک شهر یا منطقه، تذکرهٔ شاعران همان شهر یا منطقه را فراهم می‌آوردند. امّا فراهم آوردن تذکره‌ای برای ثبت اشعار سبک و بی‌ارزش انگیزه‌ای منحصر به فرد است.</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>میرزا محمد علی مذّهب اصفهانی متخلص به بهار (در سنین پیری: فرهنگ)، با همین انگیزه تذکره‌ای پدید آورده و در تضاد با <i>آتشکدهٔ‌آذر</i> <span style="mso-spacerun: yes"> </span>آن را تذکرهٔ یخچالیه نام نهاده است. میرزا محمد علی، با عباراتی جزیل و انشایی به‌اسلوب<i> آتشکده</i>، از کردار ناپسند و گفتار ناسودمند عده‌ای از یاوه‌سرایان و هرزه‌درایان عصر خود که دعوی شاعری و سخنوری داشتند سخن‌رانده است.</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>در روزگار محمد شاه قاجار که حکومت اصفهان به منوچهر خان گرجی داده شد، این میرزا محمد علی در جرگهٔ ستایشگران او درآمد و بنا به‌دستور همو کتابی مشتمل بر بیست هزار بیت در بارهٔ‌ منوچهر خان گرجی و شعرای معاصر ستایشگرش به رشتهٔ نگارش درآورد و آن را «مدایح‌المعتمدیه» نام نهاد.</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">   </span>استاد شادروان محمد محیط طباطبایی در مقدمه‌ای که بر چاپ سوم <i>تذکرهٔ یخچالیه </i>نگاشته اند، می‌گویند که برخی معاصرین میرزا محمد به وی رشک بردند و قصاید او در مدح معتمد‌الدوله را منتحل از دیوان سید حسین مجمر زواره‌ای دانستند. بهار نیز برای کینه‌کشی از بدگویان و عیبجویان <i>تذکرهٔ یخچالیه </i>را مشتمل بر نظم و نثر به رشتهٔ نگارش در آورد. محیط طباطبایی می‌افزاید، هر چند نویسنده در مقدمهٔ کتاب مدعّی است که در شرح‌حال‌ها نظر به‌کسی ندارد، ولی چنانکه پدرم از قول سخنوران پنجاه سال پیش اصفهان نقل می‌کرد هر ترجمه‌ای مربوط به یکی از معاصرین اوست و تا آن زمان هنوز نکته سنجان اصفهان می‌توانسته‌اند برخی از تراجم احوال را درست با اسم و رسم یکی از معاصرین او تطبیق کنند.</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>صفای زواره‌ای صاحب «انجمن روشن»، دربارهٔ این اثر می‌نویسد: «باری فرهنگ از سخنان سرد سرایان خنک اندیشه و خنک گرایان سرد پیشه گنجینه‌ای را فراهم کرده، یخچالیه‌اش نام نهاده و درهای شادمانی برروی خواننده و شنونده گشاده است. اگر چه نگارنده بر آن است که گفته‌های پریشان و پراکندهٔ‌ او از دیگر ژاژسرایان سردتر است و در خنکی خود فرهنگ از دیگر کم سنگان بی فرهنگ‌تر.</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span style="mso-spacerun: yes">   </span>باری، بار نخست کتاب در سال </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>1290</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span> قمری به اهتمام محمد حسین ادیب ملقب به ذکاء الملک به چاپ رسیده<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و گویا همان کار بعد ها تجدید چاپ شده است. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>استاد شادروان احمد گلچین معانی آن تذکره را برای بار سوم به زیور طبع آراسته‌اند که در پایان مقدمهٔ کتاب تاریخ </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>1321 </span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">خورشیدی دیده می‌شود. همانطور که نوشته‌های پراکندهٔ بهار در این باب خیلی زود نایاب می‌شد، نسخه‌های چاپی کتاب نیز اکنون نایاب است.برای آگاهی بیشتر از این تذکره باید مراجعه کنید به خود تذکره و مقدمهٔ عالمانه و همچنین مقدمهٔ‌ فاضلانهٔ استاد محمد محیط طباطبایی در شرح حال بهار یا فرهنگ. بسیار می‌توان از این تذکره و مقلدان و آن نوشت اما برای آنکه سخن به درازا نکشد، چند بیت از قصیده ای را که در تذکرهٔ «انجمن روشن» آمده و از مؤلف<i> تذکرهٔ‌یخچالیه</i> است می‌آورم و <span style="mso-spacerun: yes"> </span>دو نمو نهٔ خلاصه شده <span style="mso-spacerun: yes"> </span>از شرح حال‌های تذکره را پایان بخش این نوشتار قرار می‌دهم:</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">تبارک‌الله از آن روزها و آن مه و سال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">که بخت بود مساعد مرا و فرّخ فـــــــال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">زمـــــــــانه بود به‌کامم به‌روزگار شباب</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>چه روز گذرانیده‌ام باین احــــــــــــــوال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">هزار سال نشاید نوشت دیوانــــــــــــــــی</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">که من نوشتم آن ترّهات در یکســــــــــال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">چه غوره‌ها که فشردم من انـــدرآن بستان</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">چه آبها که فسردم من انـــــــدر آن یخچال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">چو یخ فسرد دل و طبع بنده تـــــــــا کردم</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">ز شعر چون یخ، یخچال خویش مالامـــال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">به روزگار من آن دام ضحک و مسخره‌ام</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">که کرده‌اند به من خنده‌ها نساء و رجـــــال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">به ترّهات نگاری مرا نباشد نقـــــــــــــــص</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">به‌مضحکات<span style="mso-spacerun: yes">  </span>نویسی رســــــــیده‌ام به کمال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">من آن عروسم در حجلهٔ‌ کمـــــال که هست</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">ز ترّهات مرا گوشواره و خلخــــــــــــــــال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">مرّکب آمد نام از محمد و علــــــــــــــــــیم</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">اگر چه نیست رهم در بســـــــیط بیت‌المال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">کتاب مضحکه گوئیم گشت یک خـــــروار</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">اگر چه نیست کمالم فزون ز صد مثـــــــقال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">بجز مزخرف نجهد بجای خون زرگـــــــم</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">فرو برند اگر نشتــــــــــــــــــریم در قیفال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">زبسکه مسخره‌ام هر کجا که می‌گـــــــذرم</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">چنان بود که تــــــــو گویی رود خر دجّال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">سمند مسخرگی چون به‌زیر زین دارم</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">به‌ مضحکات نویســـــی چرا نبندم یال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">همیشه کردم هجــــــــو اعزّه و اشراف</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">همیشه گفتم مــــــــــــدح اشرّه و ارذال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">منم که شد تـــن مردم زمن به تــیر زبان</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">ز حرف‌ها و سخن‌های سخت چون غربال</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">نمونه‌ها:</font></span></b></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span><font face="arial,helvetica,sans-serif">1</font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><font face="arial,helvetica,sans-serif">) </font></span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>در شرح حال شاعری به نام جلال می‌‌نویسد:«جلال مردی است مفطور به عدم کمال و شخصی است مشهور به خبث احوال. از نشو و نما یافتگان دارالسلطنهٔ اصفهان و از چرا دیدگان مرتع آن سامان. غباوتش را پایهٔ چندان و خرافتش را مایهٔ آنسان که شب از روز و دی از تموز ندانستی، به حدّی امساکش بر مزاج غالب گشته که هرگزش خوی از بدن و موی از ذقن برنیامدی، بلکه چون او بخیلی، به‌خیلی و در راه دنائت چون او ذلیلی دلیلی نبود... ».</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>2</font></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><font face="arial,helvetica,sans-serif">)</font></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"><font face="arial,helvetica,sans-serif">  </font></span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">در شرح حال شاعری به‌نام شوقی چنین می‌آورد:«شوقی، نامش آقا علی، جوانی بود چرخ‌تاب و از شدّت غباوتش در چرخ تاب. عظیم الّجثه، قوی البنیه و از ورزش کنان اصفهان و از پهلوانان آن سامان، لکن ریاضت در مزاجش جز تولید بلغم و در دماغش جز تسویهٔ دم نکردی ... مدتی در دارالمرز گیلان مخذول پهلوانان زمان بوده و، اینک بازآمده که طبعی قادر و شعری حاضر آورده‌ام و آن اینست: </font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد پنجه‌ات سرپنــــــــجهٔ شیر</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">به پیش صوت تو بلبل سرش زیر</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">از این درگاه تو جایی نمیرم</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif">اگرببرند<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سرّم را به شمشیر!»</font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p /><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p /><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></p><p /><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></p>
يكشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۱۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت