آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۵۰٫۵۱۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۴۷
بازدید از این یادداشت : ۱٫۸۵۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<div style="FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 100px; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Arial"><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">الف) روز نخست </span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پس از دوازده سال دو روز پیش به مشهد آمدم سه‌شنبه 24 مهر ماه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> 1386</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span>.</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">قرار بود 25 مهر ماه در مشهد و به مناسبت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بازنشستگی استاد نقی لطفی و برای تجلیل از خدمات علمی و آموزشی او همایشی یک روزه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">با عنوان جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران برگزار شود. این موضوع سببی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شد برای آمدن به مشهد. حالا دومین روزی است که اینجا هستم، ساعت چهار و نیم عصر روز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پنجشنبه 26 مهر. کافی‌نتی پیدا کرده‌ام تا یادداشت‌های این سفر را داغ داغ بنویسم</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">1</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">با دشواری فراوان به‌هر حال در پرواز ساعت ده و نیم شب</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">هواپیمایی کاسپین جایی برایم باز شد و سوار شدم. پس از یک ساعت و ده دقیقه  پرواز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">رسیدم به مشهد. آقای محمد زاده از کارمندان دانشکده‌ی ادبیات به دنبالم آمد و مرا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به مهمانسرای دانشگاه مشهد برد. ساعت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۳۰/۱۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> شب رسیدم نیم ساعتی روی مقاله‌ام کار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کردم، ولی دیدم حسابی خسته‌ام و باید استراحت کنم. خوابیدم و ساعت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۵</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> صبح بیدار شدم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و شروع کردم به کار غیر از نیم ساعتی که برای صبحانه رفتم پایین بقیه‌ی وقتم را تا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ساعت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۳۰/۹</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> کار کردم و موفق شدم متن مقاله را بنویسم: جغرافیا و تاریخ جهانی در آثار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">جغرافی‌نویسان و مورخان مسلمان. بعد هم آماده شدم و زدم بیرون برای دیدار با شهری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">که </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۹</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> سال از ایام عمرم را در کسوت دانشجویی در آن زیسته بودم. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>2)چهره‌ی شهر کاملا عوض شده است.  خیابان احمد آباد را تقریبا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نمی‌شد شناخت. با آنچه در آن سال‌ها دیده بودم بسیار فرق داشت. عریض‌تر شده بود و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">برج‌های زیادی از دو طرف سر برآورده بودند. خیابان قشنگ مشهد که از فلکه‌ی احمد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آباد به بعد سپیدار ها در دو سو و وسط آن قد کشیده بودند، دیگر نشانی از آن</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سپیدارهای زیبا نداشت. به زحمت سه راه ادبیات را پیدا کردم. یعنی راستش از خیابان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کفایی وارد شدم و کمی برایم دشوار بود پیدا کردن سه راه ادبیات و دانشکده‌ی ادبیات</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. راستش را بخواهید این ترس هم به دلم افتاده بود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نکند دانشکده را کوبیده باشند و جایش برجی بیگانه سربرآورده باشد؟ به هر حال</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشکده را پیدا کردم.  جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد در آن مستقر شده بود. از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دفتر نگهبانی اجازه گرفتم تا در فضای دانشکده گشتی بزنم و با روی خوش اجازه دادند و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به محیطی قدم نهادم که </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۹</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> سال از عمرم را در آن به‌عنوان دانشجو زندگی کرده بودم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بعد هم دو ترم در سال‌های هفتاد و هفتاد و چهار در آن تدریس داشتم و بعد هم از آن</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شهر رفتم تا دو روز پیش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>! </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">جهاد دانشگاهی دانشگاه کوشیده بود دانشکده را تقریبا به همان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">وضع قبلی حفظ کند. فقط در اندازه‌ و شماره‌ی اتاق‌ها دخل و تصرف کرده بود. اتاق </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۱۱</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به دو اتاق تبدیل شده بود  و اتاق </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۷ (</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">جایی که معمولا کلاس‌های دکتر شریعتی در آن</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تشکیل می‌شد، کلاس فلسفه‌ی تاریخ دکتر سروش برای دانشجویان کارشناسی در آن کلاس</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">برگزار شد و جلسه‌ی دفاع از رساله‌ی کارشناسی ارشد من هم در همانجا برگزار شده‌بود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تبدیل شده بود به چند کلاس کوچک و یک راهرو که از جلوی اتاق‌ها می‌گذشت. به تک تک</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اتاق‌ها و فضاهای دانشکده ‌سرک کشیدم. کلاس‌های طبقه‌ی اول، کلاس‌های طبقه‌ی دوم به</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خصوص کلاس‌های </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۲۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">، </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۲۳</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> و </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۲۴</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> که کلاس‌های گروه تاریخ معمولا در آن اتاق‌ها تشکیل</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌شد؛ اتاق‌های طبقه‌ی سوم که اتاق استادان بود، به خصوص آخرین اتاق راهروی سمت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">راست که در سمت راست راهرو قرار داشت و متأسفانه درش بسته بود: اتاق استادم دکتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">عبدالهادی حائری. به آمفی تئاتر دانشکده یا تالار فردوسی هم سر زدم. درش بسته بود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خواهش کردم برایم باز کنند. رفتم و چند دقیقه‌ای روی یکی از صندلی‌ها نشستم. در این</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تالار ما چه شب شعر هایی برگزار کردیم! سالن از تراکم جمعیت به مرز انفجار می‌رسید</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و شاعران جوان دانشجو  شعر می‌خواندند. سخنرانی‌‌های </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۲۹</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> خردادی و در سالگرد درگذشت و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بزرگداشت دکتر علی شریعتی: سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش و سخنرانی دکتر هاشم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آقاجری. همه برایم خاطره بود و خوش. یکی از مسؤلین جهاد آمد و گفت که با کوشش‌‌های</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">جهاد  ساختمان به همین‌شکل حفظ شده است.  یک چای هم در تالار خوردم و بیرون رفتم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">حتی به زیر زمینی که در ته حیاط دانشکده بود سرزدم، جایی که بوفه‌ی دانشکده بود و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">محل تجمع و گپ و گفتگو با بچه‌ها. از آثار آن هم اثری نبود. از دانشکده بیرون آمدو</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و از مسیر خیابان اسرار به چهار راه اسرار و چهار راه دکترا که رسیدم دکتر ایمانپور</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">زنگ زد و قرار شد برای ناهار مهمان او باشم. برای دیدن او به دانشکده‌ی ادبیات جدید</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در پردیس دانشگاه رفتم که ساختمان خوب، زیبا و شیکی بود. اصلا نمی‌خواهم در باره‌ی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آن بنویسم. این کار را می گذارم برای دانشجویانی که در این محیط دانشجو هستند تا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دهه‌های بعد از خاطراتشان بنویسند. برای من بی‌خاطره است. ولی اینجا می‌شد آدم‌هایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">را دید که رد پای آن سال‌ها را بر چهره و پیشانی خود داشتند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>3) سر میز غذا از دکتر ایمان‌پور شنیدم استاد سید محمد نظری هاشمی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در تابستان گذشته  درگذشته است. شنیدن خبر برایم سنگین بود. در همان اواخری که من</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در دانشکده دانشجو بودم او از دانشگاه اصفهان به مشهد منتقل شد و خیلی زود دریافتم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">چه مرد  دوست داشتنی و نازنینی است. صلح کل بود و مرجع. همه‌ی کارها را حل و فصل</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌کرد  و جودش برای گروه تاریخ دانشگاه مشهد نعمت بزرگی بود. در سمینار بزرگداشت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مرحوم دکتر حائری در تهران او را دیدم و گویا از من به سبب نیامدن به دانشگاه مشهد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دلخور بود و البته هیچگاه فرصت نشد برایش توضیح دهم که چرا  نیامدم. به هرحال بعد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دریافتم که یکی از ابعاد همایش تجلیل از خدمات علمی اوست. گویا چون در فصل تعطیلی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشگاه و. نبودن دانشجویان فوت شده بود چنان‌که بایسته و شایسته‌ی عزیز نازنینی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">چون او بود برایش مراسمی برگزار نشده بود. البته تلفیق آن برنامه در همایش تجلیل از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استاد لطفی هم کار درستی نبود و به‌صورت مستقل به او پرداخته نشد و تجلیل از او زیر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سایه‌ی موضوع اصلی همایش قرار گرفت. یادش گرامی باد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>! </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span>4) سمینار ساعت  </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">5/3</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> عصر با پخش مصاحبه‌ای که شبکه ی استانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سیما با استاد لطفی انجام داده بود آغاز شد. در حین پخش فیلم خود استاد لطفی هم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آمد. همچنین دکتر هادی وکیلی که هم‌کلاسی من در دوره ي کارشناسی بود در در حال حاضر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استاد و مدیرگروه تاریخ دانشگاه مشهد و رئیس دانشکده‌ی ادبیات است. با خیر مقدم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دکتر وکیلی به حاضران و سخنرانی کوتاه او مراسم آغاز شد. از بد حادثه مرا به عنوان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سخنران اول در برنامه گذاشته بودند. زمان بسیار کم بود و من برای اینکه سر وقت تمام</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کنم مجبور شدم تنها خلاصه ای از کارم را ارائه دهم و از سخنرانی چشم بپوشم. استاد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دکتر عبدالرسول خیراندیش هم سخنرانی کرد و سخنانش بسیار دلنشین بود. بیشتر به بیان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خاطراتش درباره‌ی استاد لطفی و بیان شیوه ي کار و تدریس او و ویژگی های فکریش</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پرداخت و لحنش، هم صمیمی و خودمانی و هم بسیار جذاب و دلنشین بود. دکتر ابوالقاسم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">فروزانی هم سخنرانی کرد. همینطور یکی از شاگردان قدیم استاد به نام فتاحی که بسیار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">فاضل بود و تحقیقاتش در زمینه‌ی وضعیت اقتصاد ایران و موانع رشد آن چنان بود که</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استاد دکتر صدر رامپور نبوی گفت آن را به عنوان متن درسی برای مطالعه‌ی دانشجویانش</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">معرفی کرده است. سخنرانی او هم بسیار گیرا و جذاب و پرمغز بود. جمعی دیگر از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشجویان استاد هم سخن گفتند و شعر خواندند و خاطره تعریف کردند و در مجموع مراسم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بسیار گرم و گیرا بود. تجلیل بسیار شایسته و گرمی بود و در خور زحمات و خدمات علمی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استاد لطفی. در پایان  هم استاد دکتر رامپور صدر نبوی استاد گروه جامعه شناسی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشگاه مشهد درباره‌ی استاد لطفی و مرحوم سید محمد نظری هاشمی سخنرانی کرد و مراسم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">با تجلیل از استاد لطفی و اهدای هدایایی به او و جوایزی به سخنرانان و زحمتکشان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مراسم پایان یافت. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span> 5) </span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در این سفر با</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دوستی آشنا شدم که بارها تلفنی با او صحبت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کرده بودم. آقای نوعی که دانش آموخته‌ی کارشناسی گروه تاریخ مشهد و دانشجوی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کارشناسی ارشد بود بسیار آراسته موقرو کاردان. تمامی کار به همت و کفایت و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کاردانی او و دوستانش در انجمن علمی دانشجویی دانشگاه مشهد ترتیب یافته بود و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">برگزار شد.</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">6</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">)</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">یکی از مواهب این سفر دیدن دانشجویان قدیمم در دانشگاه مشهد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بود. کسانی که در همان یکی دو ترمی که من در مشهد درس داده بودم سر کلاس‌هایم بودند</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و بر گردن من حق دانشجویی داشتند! از آنها آقای رجایی متن بسیار زیبایی را درباره</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> ي</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استاد لطفی خواند. خانم جهانپور و آقای قشنگ در گروه تاریخ دانشگاه درس می‌دهند و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">هر دو از استادان محبوبند. سید جواد عابدی آمد و گفت که سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۷۴</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> سرکلاس درس صفویه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بوده است و من به او تحقیقی داده ام درباره‌ی سکه های صفویه. عابدی می‌گفت که از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">همان زمان به موضوع سکه شناسی علاقه یافته و کار تحقیق در این زمینه و جمع آوری سکه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">را آغاز کرده است. برایم بسیار جالب توجه و مسرت بخش بود. خانم جلالیان را هم در</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مرکز اسناد آستان قدس رضوی دیدم که او هم دانشجوی بسیار خوبی بود و تحقیقی دربارهً</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نسب صفویان انجام داده بود که هنوز آن را در خانه دارم و گاهی در جابجایی‌ها آن را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می بینم. او هم در مرکز اسناد آستان قدس کارشناس قابل و موفقی شده بود و دیدنش</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بسیار خوشحالم کرد. دیگر خسته شده‌ام. برای امروز دیگر بس است. در پستی دیگر و یا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در ادامه‌ی همین پست درباره‌ی روز دوم سفر خواهم نوشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ب) روز دوم</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>به‌زحمت کافی‌نتی پیدا کردم و سرعتش خوب نبود. به کافی‌نتی دیگر آمدم و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌خواهم باز هم دربارهٔ سفر مشهد بنویسم، درحالی که باید بعد از این کار بدون بلیط</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به فرودگاه بروم و کلی معطل شوم شابد بتوانم بروم. امروز روز چهارم سفر است و باید</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">یادداشت‌های این چند روز را بنویسم. بیشتر وقت من در این چند روز به دید و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بازدید‌ها گذشت و زنده کردن خاطرات دوران دانشجویی. نکته‌هایی هست که باید</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">درباره‌ی آن سال‌ها به یاد بیاورم و بنویسم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>.  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>1)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در پایان همایش دوستی به نام ابوالفضل حسن آبادی آمد و دعوت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کرد که فردا برای بازدیدی از مرکز اسناد آستان قدس رضوی وقت خالی کنم و من هم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استقبال کردم. روز پنج‌شنبه ساعت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۹</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> صبح سرویس آمد و مرا با خود به مرکز اسناد آستان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">قدس رضوی برد و تا ساعت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۳</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> در آن مرکز بودم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ماجرا از این قرار بود که در این مرکز استاد مجموعه ای از اسناد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دوره‌ی صفویه بود که به آستان قدس رضوی و تشکیلات و موقوفات آن مربوط</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌شد. مجموعه‌ی اسناد آستان قدس رضوی گنجینه‌ای بی نظیر است. درباره‌ی یکی از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">این مجموعه‌ها، یعنی مجموعه‌ی اسدالله علم است که از روزگار صفویه تا زمان حاضر را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در برمي گیرد، خانم طلایی در کتاب خود با عنوان</span><span dir="ltr"></span><strong><i><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span></i></strong><strong><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">گزیده‌ی اسناد: نگاهی به</span></i></strong><span dir="ltr"></span><strong><i><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span></i></strong><strong><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تاریخ خراسان از روزگار صفویه تا قاجاریه</span></i></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> (</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مشهد، </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۱۳۸۰) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نوشته است  که</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بیش از </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۱۳۹۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> برگ از مجموعه فهرست نویسی و نمایه سازی شده است و چند هزار برگ دیگر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در دست بررسی است(ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۲۰). </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اسناد صفویه‌ی مرکز از نظراطلاعاتی که درباره‌ی تشکیلات</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اداری آستان قدس  رضوی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی خراسان و ارتباط آن با مرکز قدرت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سیاسی در اصفهان به‌دست می‌دهند بی‌نظیر است. مشکل در اینجاست که خط اسناد بسیار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پیچیده و دشوار است و چون اسناد مالی است ارقام و اعداد و محاسباتی که به‌خط سیاق</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نوشته شده است. خواندن این اسناد و حل مشکلات سندی آن کاری است و پژوهش تاریخی بر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اساس آن اسناد کاری دیگر. من دو پیشنهاد مطرح کردم:‌ یکی اینکه اسناد را با توضیحی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مختصر درباره‌ی هر سند و کلید واژه‌های آن روی پایگاهی در وب بگذارند و زمینه‌ی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دسترسی آسان متخصصان  و علاقمندان به این اسناد را فراهم کنند و دوم اینکه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>  </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آموزش‌های مقدماتی لازم را به یک گروه کوچک از کارشناسان خود بدهند و به راهنمایی و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">زیر نظر استادان سند شناس و صفوی پژوه در یک طرح بلند مدت کار را به سامان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">رسانند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">    </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آقای سالم حسین زاده سورشجانی مدیر قسمت ارزشیابی اسناد مرکز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سیاق می‌دانست و به‌خوبی از عهده‌ی خواندن اسناد بر می‌آمد و سیاق را هم خوب</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌خواند و محاسبه می‌کرد. دوره‌ای گذاشته بودند و به پنجاه نفر از کارشناسان اسناد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سیاق آموخته  و کار بزرگی را انجام داده بودند. درست در همان ایامی  که دانشجوی پر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">استعداد و پر تلاش من خانم شیبانی دربه‌در به‌دنبال آموختن سیاق بود، نمی‌دانست که</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در مشهد چنین جریانی وجود دارد. البته کلاس در همان سالی برگزار شده‌‌ بود که خانم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شیبانی به دانشگاه وارد شده بودند و مسلما زمانی که ایشان به دنبال آموختن سیاق بود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌شد در مشهد افراد زیادی را برای این کار پیدا کرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">    </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مرکز اسناد کار خود را از سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۷۵</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> با شش کارشناس آغاز کرده بود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و حالا </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۶۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> کارشناس داشت؛ </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۳۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> کارشناس اسناد و </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> کارشناس مطبوعات. بخش مطبوعات تعطیل</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شده بود و نتوانستم آنجا را ببینم. جلسه‌ای بود و در آن دوستانی حاضر یودند که همه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تحصیل‌کرده‌ی تاریخ بودند. خانم جلالیان</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">، آقای علی سوزنچی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کاشانی و آقای حسین زاده و حسن آبادی و طوسی و همچنین خانم الهه محبوب، زهرا آخرتی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> حضور داشتند و گفتند و شنیدند و مسائل مختلفی مطرح شد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آقای حسین زاده از مجموعه ای با عنوان اسناد نظامی دوره‌ی قاجار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌گفت که توسط مرکز خریداری شده بود و همچنین از یک مجموعه‌‌ی منحصر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به‌فرد اقتصادی دوره‌ی قاجاریه. با آقای حسین زاده به‌سفره‌خانه‌ی حضرتی رفتیم و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">غذا خوردیم و برگشتیم و سند‌ها را دیدیم و ایشان توضیحات بسیار مفیدی درباره‌ی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اسناد داد که بسیار ارزشمند بود. بچه‌های مرکز بسیاز مستعد، پر انگیزه و علاقه‌مند</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به کار سندی و تاریخی هستند. قرار شد برای تدریس یک دوره‌ی فشرده‌ی روش تحقیق به</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آنان به مشهد بیایم و کارهای مشترکی با هم داشته باشیم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span> 2) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">این کافی‌نت هم جای جالب توجهی‌است. تا به‌حال نشده‌ بود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اینقدر در یک کافی نت بنشینم. بچه‌های دانشجو می‌آیند و پسر جوانی که مسؤول اینجاست</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">از آنها موضوع را می‌‌گیرد و برایشان تحقیق می‌کند. از دانشجویان گرافیک گرفته تا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">زیست شناسی. وقتی می‌بینم اینترنت چقدر به پژوهش‌های دانشجویی کمک می‌کند از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خوشحالی در پوستم نمی‌گنجم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>! </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>3) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بعداز ظهر روز دوم به سراغ یکی از دوستان قدیمم آقای علی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">باغانی رفتم. یک مغازه‌ی فروش لوازم خانگی بزرگ داشت در خیابان احمد آباد. آن را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اجاره داده بود. از همان‌جا شماری موبایل آقای باغانی را پیدا کردم و به او زنگ</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">زدم. در خانه بود و به دیدنش رفتم. درباره‌ی آقای باغانی و ارتباط و ذوستی من و او</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در ادامه‌ی همین پست می‌نویسم. بعد هم به‌منزل آقای دکتر قاسم قوام رفتم و به</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مهمانسرا برگشتم. صبح از گرما عرق می‌ریختم و عصر وقتی به دنبال مغازه‌ی آقای</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">باغانی می‌گشتم از سرما می‌لرزیدم و می‌ترسیدم مریض شوم. فردا صبحش یک کاپشن خریدم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">که سفرم با بیماری خراب نشود. دیگر خسته شده‌ام و باید به فرودگاه هم بروم. باز هم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خواهم نوشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ج) روزهای پایانی</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دیشب به تهران برگشتم. در فرودگاه به سراغ یکی از مسؤولان هما رفتم و خواهش کردم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مهمان نوازی مشهدی‌ها را کامل کند و او هم لطف کرد و بلیطی برایم صادر کرد. با نیم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ساعت تأخیر ساعت 30/4 پرواز کردیم و 40/5 در تهران به زمین نشستیم،  یعنی یک ساعت و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ده دقیقه‌ی بعد. بعد از رسیدن از فرط خستگی از حال رفتم و امروز هم تازه‌ فرصت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کرده‌ام متمرکز شوم و بنویسم. چند نکته را باید بنویسم که هم درباره‌ی این سفر است</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و هم یادآوری خاطراتی که در این سفر در ذهن و دلم جان گرفت و مرا به سال‌های دور</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بازگرداند. باز هم در قالب چند یادداشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>1)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۱۳۶۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> در پادگان حسن رود، جایی میان رشت و بندر انزلی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سرباز بودم که خبردار شدم در دانشگاه مشهد در رشته‌ی تاریخ پذیرفته شده‌ام. ترخیص</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شدم و به تهران بازگشتم. در خانه کسی فکر نمی‌کرد که من به چنین کار احمقانه‌ای دست</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بزنم،‌ یعنی سربازی را رها کنم و به دانشگاه بروم! ولی به هر حال رفتم. در اتوبوسی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">که راهی مشهد بود یک خانواده بودند، یک زوج با فرزند دو ساله‌شان. مرد در صندلی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کنار من نشسته بود و همسر و دخترش در دو صندلی جلوی ما. کم کم سر صحبت باز شد و من</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">هم حسابی سفره‌ی دلم را باز کردم و گفتم برای تحصیل راهی مشهدم. از شب‌های سرد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">زمستانی بود و پتوی همراه من به داد دختر بچه رسید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در مشهد توانستم کسی را پیدا کنم و با او جابجا شوم، او به</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مشهد آمد و من به دا نشگاه شهید بهشتی رفتم. ترم بعد او راضی نشد بماند و من مجبور</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شدم به مشهد برگردم. آن روزها سر پر شوری داشتم. شعرهایم تازه در روزنامه‌ها و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مجلات چاپ می‌شد و خلاصه فکر می‌کردم برای خودم کسی شده‌ام و حتما می‌توانم در یکی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">از روزنامه‌ها یا مجلات مشهد کاری پیدا کنم و زندگیم را بگذرانم. آن سال‌ها در</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تهران با صد هزار تومان موجودی خانه‌ای خریده بودیم به قیمت پانصدو بیست و پنج هزار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تومان(سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۱۳۵۹) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و حسابی زیر بار قرض بودیم. راضی به تحمیل خرج تحصیلم به خانواده</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نبودم و دلم می‌خواست در مشهد مستقل باشم و کار کنم و درس بخوانم. هر چند به هر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">حال این بار به خانواده کم و بیش تحمیل شد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در مشهد همه‌ی تیرهایم به سنگ خورد، نه کاری پیدا کردم و نه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">توانستم خوابگاه دانشجویی بگیرم و شرایط روحیم هم خوب نبود. شب اول را مجبور شده</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بودم در فضای باز اطراف حرم بخوابم. حسابی هم صرفه جویی می‌کردم. در مشهد آن روزها</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کرایه‌ی هر مسیر تاکسی ده ریال ومسافربر‌های شخصی پانزده ریال بود.  بیشتر راهها را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پیاده می‌رفتم و وقتی هم مجبور بودم سوار شوم، حتما از تاکسی استفاده می‌کردم و نه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مسافربر‌های شخصی. دوستم عباس هاشم زاده‌ی محمدیه که یک کاشمری با صفا بود از این</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کار من خنده‌اش می‌گرفت و شاید هنوز هم آن را از یاد نبرده باشد. به هر صورت از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">اینکه بتوانم در مشهد زندگی کنم ناامید شده بودم. تصمیم گرفتم به تهران برگردم و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خدمت سربازی را ادامه دهم. گفتم انصراف می‌دهم و به تهران برمی‌گردم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">طبق معمول داشتم خیابان احمد آباد را پیاده گز می‌کردم که چشمم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خورد به تابلوی مغازه‌ی دوستی که در اتوبوس با او آشنا شده بودم: لوازم خانگی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">باغانی. با خودم گفتم بد نیست بروم، او را ببینم و با او خداحافظی کنم. آقای باغانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در مغازه بود و مرا شناخت و از من استقبال گرمی کرد. پرسید مگر  زندگی تو در اینجا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و درس خواندن ماهی چقدر هزینه دارد؟ بدون اینکه واقعا بدانم چیزی گفتم. باغانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به‌شکل عجیبی که مرا بشدت تحت تأثیر قرار داد گفت از امروز تا پایان تحصیلت من ماهی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ده هزار تومان به تو قرض می‌دهم تا زمانی که فارغ‌التحصیل شوی و وامت را به من</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بپردازی. من شوکه شده بودم. تقریبا می‌خواستم بلند شوم و بروم. فکر اینکه بخواهم از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کسی کمک بگیرم برایم سنگین و نپذیرفتنی بود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مرا نشاند و برایم حرف زد. از زندگیش گفت؛ از اینکه چگونه از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">صفر شروع کرده است و با کمک یک مرد پرعاطفه توانسته است خود را بالا بکشد و شرایط</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مالی مطلوبی داشته باشد. در همین سفر، از طریق یکی از دوستانم که باغانی را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌شناخت فهمیدم که پدر بزرگ او از تجار بزرگ مشهد بوده‌ است و خانواده‌ی متمولی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بوده‌اند و احتمالا آن حرف‌ها را برای متقاعد کردن من می‌زد. باغانی گفت که من</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">جامعه‌ام. زمانی جامعه به من کمک کرد و من هم به عنوان جامعه باید به دیگری کمک</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کنم؛ تو هم به نوبه‌ی خودت باید بعدها به‌عنوان دست جامعه به دیگران کمک کنی. گفتم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">من اگر هم برنگردم برای تأمین خرج تحصیلم کار می‌کنم. باغانی گفت من می‌توانم تو را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">درگیر کار کنم؛ روزی دو ساعت از وقت‌های مرده‌ی عصرهایت را به‌ اینجا بیایی و بعد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">از یکی دو ماه دست کم ماهی پانزده تا بیست تومان درآمد داشته باشی، ولی خوب می‌دانم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">که به آن پول قانع نخواهی شد و وقتی مزه‌ی پول زیر دندانت رفت، درس و تحصیل را</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">رها می‌کنی و به سراغ درآوردن پول می‌روی. می‌گفت هر کاری زمانی دارد، امروز برای</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تو روز رفتن به دنبال پول نیست و پول برایت آفت است. زمان درآوردن پول هم می‌رسد و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تو آن روز می‌توانی به‌عنوان یک نیروی متخصص درآمد مناسبی داشته باشی. هر کاری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">زمانی دارد و برای تو امروز روز درس و تحصیل است. حرفهایش با چنان ملاطفت و محبت و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نفوذی همراه بود که نمی‌توانستم چیزی بگویم. گفت این راز میان من و تو به‌عنوان دو</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مرد می‌ماند و کسی از آن باخبر نخواهد شد. ده هزار تومان به من داد و مرا به</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشکده برگرداند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آن پول را حدود یک ماه بعد به او باز گرداندم، ولی آن ماجرا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">برای من برکات زیادی داشت. چیزی نگذشت که دانشگاه به من خوابگاه داد و شرایط بهتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شد. حالا با همان ماهی هشتصد تومان کمک هزینه‌ی دانشجویی می‌شد سرکرد،‌هر چند با</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سختی و مشقت بسیار. هر چهار ماه و نیم یک بار آن پول را یکجا می‌دادند و در آن مدت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مجبور بودم با تنگدستی روزگار بگذرانم. از همه مهمتر دوست عزیزی یافتم که برایم چون</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">برادری بزرگتر بود و در تمام طول تحصیل من در مشهد برایم تکیه‌گاه و یاوری تمام</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">عیار بود. در این سال‌ها که نتوانستم به مشهد بروم او به تهران آمده بود و سراغ مرا</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در دانشگاه تربیت مدرس گرفته بود اما نتوانسته بود مرا بیابد. گاهی بی‌فکری و سهل</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">انگاری‌های خودم را نمی‌توانم ببخشم. به هر حال فرصتی برای جبران آن کوتاهی‌ها</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">فراهم شده بود، سفر مشهد سفر یافتن دوباره‌ی آقای باغانی بود، دوستی که</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نمی‌خواهم او را هیچ‌وقت از دست بدهم. عصر روز دوم به دیدار او گذشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>2)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به استادم دکتر مسعود فرنود زنگ زدم. همسرش جواب داد و گفت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">که دکتر در خانه نیست. خواهش کردم که با من تماس بگیرد، ولی نگرفت. در تهران شنیده</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بودم و دوستان هم در مشهد گفتند که دکتر فرنود بعد از بازنشستگی، به گوشه‌ای خزیده</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و منزوی شده است. رفتاری که در این‌ سال‌ها با استادان دانشگاه‌های ما شد باید در</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تاریخ ثبت شود. میراث انسانی عظیمی مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی قرار گرفت. استادانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">که عمر خود را به‌پای فرزندان این مرز و بوم ریخته بودند و در این راه همه‌ی توان و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سلامتی خود را از دست داده بودند، درست در روزگاری که می‌بایست قدر بینند و بر صدر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نشینند، رانده شدند و بی‌مهرانه با آنان رفتار شد. دکتر فرنود هم از این جرگه خارج</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نبود. دلش نمی‌خواست هیچ‌کس از دانشکده‌ی ادبیات را ببیند. فکر می‌کردم من را خواهد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پذیرفت،‌ولی چنین نشد و من نومیدانه تا آخرین لحظه‌ی سفر منتظر تلفنش بودم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>3) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دکتر فرنود محققی بی‌نظیر بود. کلاس درس‌های تخصصی او مانند</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نداشت. گمان ندارم هنوز کسی در دانشگاه‌های ایران تاریخ قاجار را همانند او درس</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دهد. درس او نتیجه‌ی مستقیم پژوهشی ژرف و استادانه بود. در این درس‌ها او می‌درخشید</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">و بچه‌ها را مات و متحیر می‌کرد. اگر اجازه داشته باشم بر استادم خرده بگیرم و او</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">را نقد کنم باید بگویم دو خصیصه را در او نمی‌پسندیدم: نخست اینکه دانش خود را دست</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کم می‌گرفت، به دانشجویان زیاد نمی‌دانم می‌گفت. زمانی در صحبت با دکتر حائری از او</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پرسیدم که اگر در کلاس دانشجویی از شما سؤالی بپرسد که جواب آن را نمی‌دانید چه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خواهید کرد؟ دکتر حائری پاسخ داد که من وقتی تازه به دانشگاه مشهد آمده بودم، تاریخ</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">هخامنشیان درس می‌گفتم. گاهی دانشجویی از من چیزی می‌پرسید که جوابش را نمی‌دانستم،</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ولی سعی می‌کردم به‌گونه‌ای که دانشجو درنیابد از کنار موضوع بگذرم و به هر حال</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نمی‌دانم نمی‌گفتم؛ هرگز نباید در کلاس بگویی نمی‌دانم. من شاید با این حرف به‌طور</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مطلق موافق نباشم، ولی حتما باور دارم که نباید این جمله برای هیچ معلمی به‌صورت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تکیه کلام درآید. در همان سال‌ها بودند استادانی که ذره‌ای از دانش و بینش علمی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دکتر فرنود را نداشتند و خود را افلاطون ثانی می‌دانستند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">    </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دکتر فرنود گنجینه‌ای عظیم از یادداشت‌های پژوهشی مربوط به</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">عصر قاجار دارد. گمان می‌کنم مواد و مصالح نوشتن یک دوره تاریخ قاجار در اختیار او</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">باشد. دکتر فرنود وسواس علمی عجیبی داشت. از بیم اشتباه کردن دست به قلم نمی‌برد،</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ولی همواره پژوهش می‌کرد. همواره امیدوار بوده ام که زمانی استاد عزیزم دکتر مسعود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">فرنود به نوشتن تاریخ ایران در دوران قاجاریه بر اساس یادداشت‌هایش دست ببرد. ایمان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دارم که چنان اثری،‌پژوهشی بی‌همتا در تاریخ قاجار خواهد بود که مرجع اصلی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشجویان رشته‌ی تاریخ خواهد شد و خواهد ماند. امیدوارم دکتر فرنود صدای مرا بشنود</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">یا کسی این صدا را به گوش او برساند که هنوز برای نوشتن تاریخ قاجار فرصت باقی است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">امیدوارم زمانی شرایطی فراهم شود که بتوان اندوه را از دل دریایی و مهربانش زدود با</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دستیارانی او را در این مسیر یاری داد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>4) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">در مشهد دکتر محمد حسین پاپلی یزدی را دیدم و در پایان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">همایش هدیه‌ای را که دست‌اندر کاران همایش  فراهم آورده بودند از دست او گرفتم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بیرون سالن به او گفتم از شما خاطره‌ای دارم که شاید صدها بار آن را برای دوستان و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دانشجویانم باز گو کرده باشم. خاطره‌ای که سبب شد هرگز در نوشتن و به چاپ سپردن هیچ</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کاری تردید به دل راه ندهم. خاطره را برای دکتر پاپلی بازگو کردم. سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">۶۶</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> در بنیاد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در گروه تصحیح متون در خدمت استاد نجیب مایل هروی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بودم و به لطف او از بنیاد اخراج شدم! در حال تسویه حساب بودم،در اتاق امور مالی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نشسته بودم که دکتر پاپلی آمد. مرا می‌شناخت و با من احوالپرسی کرد. پرسید چیزی چاپ</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">کرده‌ای؟ من، منّ و منّ کردم و نمی‌دانستم چه باید بگویم. یعنی اینکه من هنوز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">نمی‌توانم بنویسم و اگر هم بنویسم ارزش چاپ ندارد و خلاصه از این حرفها! گفت تو</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شاگرد دکتر عبدالهادی هستی! دکتر عبدالهادی در چهارده سالگی مقاله می‌نوشت و در</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">روزنامه‌ها چاپ می‌کرد. کی می‌خواهی بنویسی؟ وقتی پنجاه سالت شد؟ می‌خواهی بچه‌ی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">پنجاه ساله به دنیا بیاوری؟ بچه هیچوقت پنجاه ساله به دنیا نمی‌آید. وقتی متولد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شد،‌پر از خون و کثافت است؛ ضعیف و رنجور و نیازمند مراقبت و نگهداری. کم کم رشد</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">می‌کند و بزرگ می‌شود و به پنجاه سالگی می‌رسد. فکر می‌کنی چیزی که دکتر عبدالهادی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">امروز می‌نویسد با مقاله‌های چهارده سالگی او قابل مقایسه است؟ امروز اگر ننویسی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دیگر نمی‌توانی بنویسی! این سخنان همیشه در گوش من است و بر زندگی علمی من اثری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ناگفتنی داشته است و از این رو خود را تا همیشه شاگرد استاد پاپلی یزدی می‌دانم و</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آن یک جلسه کلاسی که در اتاق امور مالی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خدمت او بودم، برایم چون چندین سال شاگردی تأثیر و برکت داشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">   </span>5) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">جمعه صبح را برای زیارت به حرم امام رضا(ع) رفتم. حرم بسیار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شلوغ بود. نتوانستم جلو بروم. با دیدن آنهمه شکوه و عظمت، آنهمه راز و نیاز و آنهمه خلوص و مهرورزی به یا این بیت از شعر فرید افتادم </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">این هشتمیـــــــــــــــــــــن بهانه برای گریستن </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">از خویش تا برون بروی هشتمین در است </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">یکی از بهترین شعر‌هایی که در وصف حرم حضرت رضا (ع) و شور و شوق وصف ناپذیر آن گفته شده است، شعر مرحوم سید حسن حسینی است که خود روزگاری را در مشهد دانشجو بوده است: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">مهمون از راه اومده شهر شده آماده </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بازم امشب تو حرم غلغله و فریاده </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">قد گلدسته وقاری داره امشب که نگو </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">رو ضریح قامتش دست نیاز باده </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دل گنبد داره از غصه و غم تیر می‌کشه </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">چن هزار تا دل غمگین تو خودش جا داده </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تشنگی مثل گدایی که دروغی باشه </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دم سقاخونه زیر دست و پا افتاده </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">غم غربت اومده دخیل ببنده به دلم </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">به خیالش دل من پنجره‌ی فولاده </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span style="mso-spacerun: yes"> </span>از حرم که برگشتم، کمی خرید کردم. درحال خرید بودم که</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">همکلاسی دوران کارشناسیم علی عرفانی زنگ زد و به ‌دنبالم آمد و با دوست دیگرمان حسین</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خاوری رفتیم طرقبه و ناهار را مهمان او بودم. بعد هم یکی دو ساعتی به منزل حسین</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">خاوری رفتیم و با او به مهمانسرا برگشتیم. با چند نفر از بچه های دوران کارشناسی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">قرار گذاشته بودم و یکی یکی به مهمانسرای دانشگاه آمدند و با هم به منزل دکتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ایمانپور رفتیم. آقای صدیقی، آقای قاسمی، آقای خاوری و آقای عرفانی. اصغر میرزایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">را نتوانسته بودند پیدا کنند. شام خوردیم و از خاطرات آن سال‌ها گفتیم و گفتیم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">همان شب خبر دادند که مادر همسر یا عمه‌ی دکتر ایمانپور پس از سال‌ها که در بستر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بیماری بود درگذشته است و همه مأخوذالحال شدیم. شب دکتر عباسی آمد و برای خواب به‌</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">منزل او رفتم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">   </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span>6) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">این سفر برایم شهد بود و شکر. آن‌همه خاطره، آن‌همه دیدار</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">آن همه لطف و صفا و مهربانی. لحظه لحظه‌اش بسیار خوش بود و پر و پیمان؛ در این سفر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">تجربه‌ای آموختم که در جانم نشست و مرا سرشار کرد.  باور این نکته که زمان درگذر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">است. قطار لحظه‌ها برای کسی منتظر نمی‌شود. همه‌ی ما باید در ایستگاهی پیاده‌شویم،</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">شاید ایستگاه بعدی یا ایستگاه بعدتر از آن. این بیت در دل و جانم رخنه کرد. حس جاری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">بودن زمان و زندگی سراسر وجودم را فرا گرفت. این بیت عصاره‌ی آموخته‌هایم در این</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">سفر است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr"></span>! </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">دیگران در شکم مادر و پشــــــــــــــــــت پدرند</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "> </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ">  </span></p><p /><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 200%" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: "></span><p /><p align="justify" /></p><p> </p></p><p> </p></div>
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۲۳:۴۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت