آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۵۱٫۶۲۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۴۷
بازدید از این یادداشت : ۱٫۶۵۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<font face="Arial" size="3"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگر می‌خواستی تقدیر باشی می‌توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">و یک فرجام بی‌تغییر باشی می‌توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگر می‌خواستی خواب پریشان خیالم را<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">تو خود زیباترین تعبیر باشی می توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">در این قاب خیالی، قاب خالی، قاب بی تقدیر <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگر می خواستی تصویر باشی می توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگرمی‌خواستی ـ لیلای من ـ<span style="mso-spacerun: yes">  </span>اسطوره ای شیرین<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">جهان افروز و عالمگیر باشی می توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">دلت می‌خواست گر متن تمام شعرهایم را<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">تو خود شیواترین تفسیر باشی می توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">برای لحظه‌های گیج بی سامان بی تدبیر<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگر می‌خواستی تدبیر باشی می‌توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">برای دست و پای<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سرکشی‌های جنون بارم<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگر می‌خواستی زنجیر باشی می‌توانستی <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">نه دیگر جز تو تقدیری ندارم بی‌جهت گفتم:<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA">اگر می‌خواستی تقدیر باشی می‌توانستی<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><p> </p></span></p><p /></font>
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۸:۱۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت